Algemene Voorwaarden Hormoon Community Nederland

Artikel 1 – Definities en werking
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Hormoon Community Nederland te Rotterdam (ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer
64468593).
b. Particulier: Natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen
vraagt.
c. Cursist: Natuurlijke persoon die een opleiding volgt.
d. Opleiding: Iedere opleiding, cursus en training die onder welke naam dan ook door Hormoon
Community Nederland wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
e. Kosten: De vergoeding die c.q. het lesgeld dat de cursist aan Hormoon Community Nederland
verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door
cursisten volgen van een opleiding bij Hormoon Community Nederland.
Artikel 2 – Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op: www.hormooncommunity.nl/opleidingen.
Hormoon Community Nederland verstrekt aan iedere particulier, die een overeenkomst met Hormoon
Community Nederland wenst te sluiten, op verzoek een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten
1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen Hormoon Community Nederland en een
particulier komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier voor de
opleiding door de desbetreffende particulier en de schriftelijke bevestiging aan Hormoon
Community Nederland aan de particulier, dat hij tot de opleiding is toegelaten.
2. Een particulier heeft 14 dagen bedenktijd om te bepalen of hij/zij de inschrijving definitief wil
maken. Na het verstrijken van de bedenktijd van de veertien dagen is de inschrijving dus definitief.
3. Een door Hormoon Community Nederland gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q.
volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde “open dag”
of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het
bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.
www.hormooncommunity.nl | Kralingse Plaslaan 38, 3061 BA te Rotterdam
4. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter
beoordeling van Hormoon Community Nederland, is Hormoon Community Nederland gerechtigd
om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een
andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan
de cursist. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven lesdagen voor
de eerste (les)dag van de opleiding plaats.
5. Indien Hormoon Community Nederland kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te
combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de cursist het recht om binnen zeven
dagen na ontvangst van de mededeling van Hormoon Community Nederland door middel van een
aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
6. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de
overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van
Hormoon Community Nederland als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der
partijen nog enige verplichting rust.
Artikel 4 – Gevolgen van de overeenkomst
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: “de overeenkomst”) tot stand is
gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:
a. De cursist is aan Hormoon Community Nederland verschuldigd de kosten als genoemd in of bij
de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
b. Indien de cursist overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde
sub e van dit artikel, tot 56 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden
doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Hormoon Community te
Rotterdam. De cursist is alsdan 25% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd,
met een minimum van € 46,00 voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op
een tijdstip korter dan 56 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen
ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
c. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het
bepaalde sub e van dit artikel, tot 42 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van
reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Hormoon Community
Nederland te Rotterdam. De cursist is alsdan 50% van de kosten van de betreffende opleiding
verschuldigd, met een minimum van € 114,00 voor administratie- en annuleringskosten. Is de
overeenkomst op een tijdstip korter dan 42 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand
gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
www.hormooncommunity.nl | Kralingse Plaslaan 38, 3061 BA te Rotterdam
d. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 42 dagen voor
het begin van de opleiding of nadat de opleiding is begonnen, kan deze dat met inachtneming
van het bepaalde sub e van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven aan het
adres van Hormoon Community te Rotterdam. De cursist is alsdan 100% van de kosten van de
desbetreffende opleiding verschuldigd.
e. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, c en d vindt plaats onder de
opschortende voorwaarde dat de cursist tegelijk met het verzenden van het aangetekend
schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van Hormoon Community
Nederland. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend
schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de cursist geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te
hebben gedaan, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.
f. Indien de cursist door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet staat is
de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de cursist.
g. Indien de cursist verzuimt de onder a, b, c en d genoemde kosten van de opleiding
overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe
verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 23,00 voor administratiekosten
verschuldigd.
h. Indien de cursist na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten
met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder g genoemde verhoging
voor administratiekosten niet heeft voldaan, is Hormoon Community Nederland gerechtigd om,
zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
1. de cursist de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.
2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de
cursist te ontbinden.
3. over te gaan tot het treffen van incasso maatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke
invordering.
i. Indien Hormoon Community Nederland gebruik maakt van een of meer van de sub h genoemde
bevoegdheden, tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan. Indien Hormoon
Community Nederland overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan
geheel voor rekening van de cursist, met een minimum van € 68,00.
j. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de cursist overeenkomstig het bepaalde in
artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente
verschuldigd. Voor bij- en nascholingsdagen gelden bijzondere rechten en verplichtingen, welke
niet in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen. Deze rechten en verplichtingen zijn
vermeld in een aparte clausule.
k. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de
door de cursisten verschuldigde bedragen te voldoen voor aanvang van de cursus.
www.hormooncommunity.nl | Kralingse Plaslaan 38, 3061 BA te Rotterdam
Artikel 5 – Overige rechten en plichten van de cursist
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht:
a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de
opleiding;
b. de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Hormoon
Community Nederland ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben. Na verstrekking van
de benodigde materialen berust de eigendomsrecht bij de cursist;
c. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen;
d. melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan
opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of eventuele proefpersonen.
De sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de
aandoening.
Artikel 6 – Overige rechten en plichten van Hormoon Community Nederland
1. Hormoon Community Nederland bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven.
Hormoon Community Nederland is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Hormoon Community zal
van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
2. Hormoon Community Nederland is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname
aan de opleiding te ontzeggen indien:
a. de cursist zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt;
b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de
andere cursisten of eventuele proefpersonen.
www.hormooncommunity.nl | Kralingse Plaslaan 38, 3061 BA te Rotterdam www.hormooncommunity.nl
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid
bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Hormoon Community Nederland aanvaardt generlei
aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De
cursist vrijwaart Hormoon Community Nederland voor eventuele aanspraken van derden, waaronder
begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
2. Hormoon Community Nederland aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of
beschadiging van eigendommen van de cursist of anderszins door de cursist meegebrachte
materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de cursist in de (les)lokalen van
Hormoon Community Nederland.
3. Hormoon Community Nederland is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cursist overkomt tijdens
of in verband met het volgen de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Hormoon
Community Nederland of haar docenten.
4. De cursist vrijwaart Hormoon Community Nederland voor de aanspraken van derden ter zake van de
in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of aandoening.
Artikel 8 – Overige bepalingen
1. Tegenover de cursist strekt de financiële administratie van Hormoon Community Nederland, blijkens
een door Hormoon Community Nederland verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig
bewijs, behoudens door de cursist te leveren tegenbewijs.
2. Indien een cursist meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de
opleiding(en) waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten.
3. Tot twee weken voor aanvang van de lezing kan men kosteloos annuleren.
Artikel 9 – Persoonsgegevens
1. Hormoon Community Nederland zal de gegevens van de cursist uitsluitend verwerken in
overeenstemming met haar privacy beleid.
2. Hormoon Community Nederland neemt daarbij de van toepassing zijn Nederlandse privacyregel en
wetgeving in acht volgens de Wet bescherming van persoonsgegeven.
3. De cursistgegevens worden gebruikt om de cursist al dan niet op basis van een voorafgaande selectie
te informeren over aanbiedingen of andere producten. Indien de cursist geen commerciële
informatie (meer) wenst te ontvangen of niet wilt dat de gegevens worden gebruikt voor marketing
doeleinden, dan kan men dit kenbaar maken aan Hormoon Community Nederland.
www.hormooncommunity.nl | Kralingse Plaslaan 38, 3061 BA te Rotterdam
Artikel 10 – Klachtenregeling
1. Hormoon Community beschikt over een voldoende bekend gemaakt klachtenprocedure en
behandelt en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten van cursisten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 3 (drie) dagen,
volledig en duidelijk omschreven worden en ingediend te worden bij Hormoon Community
Nederland.
3. Door Hormoon Community Nederland worden alle opmerkingen, suggesties of klachten
vertrouwelijk in behandeling genomen. Wij registreren en bewaren klachten voor een termijn
van 1 jaar.
4. Bij Hormoon Community Nederland ingediende klachten worden deze binnen een termijn van
14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hormoon Community binnen de
termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de cursist een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Indien het bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij een
onafhankelijke derde, niet werkzaam voor Hormoon Community Nederland.
Artikel 11 – Copyright
Hormoon Community Nederland erkent uitdrukkelijk dat alle recht met betrekking tot de producten
materialen en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij de Hormoon Community Nederland,
haar toeleverancier of andere rechthebbende. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen aan Hormoon Community Nederland.
Artikel 12 – Nederlands recht en bevoegde Rechter
Op de overeenkomsten met Hormoon Community Nederland Opleidingen is Nederlands recht van
toepassing en is de rechtbank ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting de bevoegde Rechter.
Artikel 13 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Hormoon Community Nederland is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De
Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de
overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten
zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.