Algemene Voorwaarden Hormoon Community Nederland

Artikel 1 – Definities en werking
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Hormoon Community Nederland te Rotterdam (ingeschreven bij KvK Rotterdam onder nummer
64468593).
b. Particulier: Natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen
vraagt.
c. Cursist: Natuurlijke persoon die een opleiding volgt.
d. Opleiding: Iedere opleiding, cursus en training die onder welke naam dan ook door Hormoon
Community Nederland wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
e. Kosten: De vergoeding die c.q. het lesgeld dat de cursist aan Hormoon Community Nederland
verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door
cursisten volgen van een opleiding bij Hormoon Community Nederland.
Artikel 2 – Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op: www.hormooncommunity.nl/opleidingen.
Hormoon Community Nederland verstrekt aan iedere particulier, die een overeenkomst met Hormoon
Community Nederland wenst te sluiten, op verzoek een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten
1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen Hormoon Community Nederland en een
particulier komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een inschrijfformulier voor de
opleiding door de desbetreffende particulier en de schriftelijke bevestiging aan Hormoon
Community Nederland aan de particulier, dat hij tot de opleiding is toegelaten.
2. Een particulier heeft 14 dagen bedenktijd om te bepalen of hij/zij de inschrijving definitief wil
maken. Na het verstrijken van de bedenktijd van de veertien dagen is de inschrijving dus definitief.
3. Een door Hormoon Community Nederland gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q.
volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde “open dag”
of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het
bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.
www.hormooncommunity.nl | Kralingse Plaslaan 38, 3061 BA te Rotterdam
4. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter
beoordeling van Hormoon Community Nederland, is Hormoon Community Nederland gerechtigd
om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een
andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan
de cursist. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven lesdagen voor
de eerste (les)dag van de opleiding plaats.
5. Indien Hormoon Community Nederland kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te
combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de cursist het recht om binnen zeven
dagen na ontvangst van de mededeling van Hormoon Community Nederland door middel van een
aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
6. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de
overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van
Hormoon Community Nederland als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der
partijen nog enige verplichting rust.
Artikel 4 – Gevolgen van de overeenkomst
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: “de overeenkomst”) tot stand is
gekomen, gelden de volgende financiƫle rechten en verplichtingen:
a. De cursist is aan Hormoon Community Nederland verschuldigd de kosten als genoemd in of bij
de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.